سیاست دبیری

فوکوس و حیطه

     مجله دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان، با هدف بالا بردن سطح دانش پژوهشگران، دندان‌پزشکان، دستیاران و دانشجویان دندان‌پزشکی و آگاه‌ساختن آنها با برخی از تحولات و نوآوری‌های علم دندان‌پزشکی و علوم وابسته به آن،‌و ارائه نتایج و فعالیت‌های علمی و پژوهشی محققین به چاپ می‌رسد. حوزه عملکرد مجله، انتشار مقاله تحقیقی، مقاله مروری، مقاله بازآموزی، گزارش مورد، و نامه علمی می‌باشد.                            

 

سیاست انواع مقالات

سخن سردبیر

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

مقاله هاي پژوهشی

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

مقاله مروری

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

گزارش مورد

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

نامه پژوهشی

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

نامه به سردبیر

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

مقاله هاي مروري

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

گزارش مورد

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

سرمقاله

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

ایندکس

بدون چک ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده
 


شابن: 2008-6989