ارزیابی ایمونوهیستوشیمیايي پروتوانكوژن HER2/neu در كارسينوم سلول سنگفرشي و مخاط ديسپلاستيك و طبيعي دهان

اميرعلا آغبالي, بهروز شکوهی, سحر توتونچي, صونا رفیعیان, مریم جانانی, محمود سینا, Amir Ala Aghbali, Behrouz Shokuhi, Sahar Tootoonchi, Sona Rafieyan, Maryam Janani, Mahmud Sina

چکیده


مقدمه: ژن HER2/neuپروتوانكوژني است كه بیان بيش از حد آن با بروز بسياري از سرطان‌ها از جمله بدخيمي‌هاي دهان همراه است. اثبات يا رد اين ارتباط نيازمند مطالعات بيشتري است. هدف از اين مطالعه بررسي يك ارتباط احتمالي بين بروز بيش از حد HER2/neu و كارسينوم سلول سنگفرشي دهاني بود.

مواد و روش‌ها: در اين مطالعه توصيفي-تحليلي با استفاده از روش بررسي ايمونوهيستوشيميايي بروز HER2/neu در مخاط طبيعي دهان (18 مورد)، ضايعات پيش‌بدخيم ديسپلازي اپي‌تليال (7 مورد) و كارسينوم سلول سنگفرشي دهان (12 مورد) طي مدت 8 ماه بررسي گرديد. داده‌ها با استفاده از روش‌هاي آماري توصيفي و آزمون‌هاي كروسكال واليس و فيشر آناليز شدند (0/05= α).

يافته‌ها: گروه سوم بیش‌ترین استحکام کششی (Orthoorganizer:1625088گرم، American orthodontic: 2319/957 گرم، Orthotechnology: 1828/061 گرم)،گروه دوم استحکام کششی کمتری داشتند(Orthoorganizer:1479/718 گرم،Americanorthodontic:2081/352گرم، Orthotechnology:1803/190گرم) و گروه شاهد کم‌ترین استحکام کششی را داشتند (Orthoorganizer:1414/661گرم،Americanorthodontic:1840/661 گرم، Orthotechnology :1567/627گرم).سه گروه مطالعه شده از نظر سن و جنس همسان بودند (0/005>p value). درجات صفر، 1+، 2+ و 3+ واكنش ايمونوهيستوشيميايي HER2/neu در گروه داراي مخاط طبيعي دهان به‌ترتيب در 8 (44/4%)، 1 (5/6%)، 4 (22/2%) و 5 (27/8%) مورد مشاهده گرديد. نتايج مربوطه در گروه ديسپلازي اپي‌تليال به‌ترتيب در 3 (42/9%)، 1 (14/3%)، 3 (42/9%)، و 0 (0%) بيمار؛ و در گروه كارسينوم سلول سنگفرشي دهان به‌ترتيب در 8 (66/7%)، 2 (16/7%)، 1 (8/3%) و 1 (8/3%) بيمار ثبت شد. براين اساس، تفاوت آماري معني‌دار از نظر بروز HER2/neu در مقايسه دوبه دوي گروه داراي مخاط طبيعي و ديسپلازي اپي‌تليال (0/55=p value)، گروه داراي مخاط طبيعي و كارسينوم سلول سنگفرشي دهان (0/12=p value) و گروه ديسپلازي اپي‌تليال و كارسينوم سلول سنگفرشي دهان (0/31=p value) ملاحظه نگرديد.

نتیجه‌گیری: بر اساس يافته‌هاي اين مطالعه ارتباط معني‌داري بين بروز HER2/neu و كارسينوم سلول سنگفرشي دهان وجود نداشت.

کلید واژه‌ها: پپتيد HER2/neu، كارسينوم سلول سنگفرشي دهاني، مخاط دهان.


تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.