تأثير آموزش كنترل استرس بر سلامت رواني دندان پزشكان شهر اصفهان در سال 87

فخري السادات خليفه سلطاني, منوچهر کامکار, Fakhri sadat Khalife Soltani, Manouchehr Kamkar

چکیده


مقدمه: دندان‌پزشكي از جمله مشاغل پراسترس است. احتمال می‌رود دندان‌پزشكان مشغول كار به نسبت كل جمعيت استرس بیشتري را تجربه مي‌كنند. پژوهش‌ها نشان داده است كه اختلالات وابسته به شغل در بين دندان‌پزشكان شيوع زیادي دارد. هدف از پزوهش حاضر، بررسی آموزش روش‌ کنترل استرس بر سلامت روانی دندان‌پزشکان شهر اصفهان بوده است.

مواد و روش‌‌ها: در اين پژوهش 40 نفر از بين 70 نفر از دندان‌پزشک شرکت کننده در جلسات بازآموزي که با استفاده از پرسشنامه 90 سؤالي سلامت روان SCL90- R، داراي میانگین نمرات سلامت روانی معادل 22/221 بودند، انتخاب شدند و به صورت تصادفي در دو گروه 20 نفري مورد و شاهد قرار گرفتند. آموزش مديريت استرس در هشت جلسه داراي ساختار يك ساعته به صورت گروهي ارایه شد. تحلیل آماری داده‌های این پژوهش با نرم‌افزار SPSS13 و با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس جهت حذف تأثیر متغیرهای سن، سابقه کار و نمرات پیش آزمون انجام گرفت.

یافته‌‌ها: یافته‌ها نشان داد كه آموزش روش‌هاي كنترل استرس، سلامت رواني دندان پزشكان شهر اصفهان را بهبود بخشید. همچنين، آموزش روش‌هاي كنترل استرس در كاهش شكايات جسماني، وسواس و اجبار، افسردگي، اضطراب و خصومت تأثير داشت (01/0p value < ). اما بر حساسيت بين فردي، هراس، افكار پارانوييدي و روان‌پريشي تأثير نداشت.

نتیجه‌‌گیری: آموزش كنترل استرس، سلامت روان دندان‌‌پزشكان گروه مورد را نسبت به گروه شاهد افزايش داد. این پژوهش نشان می‌دهد که می‌توان با همکاری روان‌شناسان و با استفاده از روش‌های استاندارد و علمی جهت پیشگیری و درمان مشکلات مرتبط با سلامت روان دندان‌پزشکان اصفهان اقدام نمود و از این طریق کیفیت زندگی آن‌ها را بهبود بخشید.


تمام متن: XML PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.