بررسی میزان تطابق لبه‌ای روکش‌های زیرکونیایی Zirkonzahn در مقایسه با روکش‌های متال سرامیک قبل و بعد از پخت پرسلن

حسین کرمانی, حسن سازگارا, کاوه سیدان, مهدی جوان, Hossein Kermani, Hasan Sazegara, Kave Seyedan, Mehdi Javan

چکیده


مقدمه: امروزه روکش‌های متال سرامیک پر مصرف‌ترین رستوریشن‌های با پوشش کامل تاجی می‌باشند. اخیرا سرامیک اکسید زیرکونیوم به عنوان جایگزینی برای زیرساخت فلزی به حیطه دندان پزشکی وارد شده است. هدف از این پژوهش، بررسی میزان تطابق لبه‌ای روکش‌های زیرکونیایی Zirkonzahn و متال سرامیک با آلیاژ غیر قیمتی، قبل و بعد از پخت پرسلن بوده است.

مواد و روش‌‌ها: ابتدا یک دای فلزی شبیه دندان انسیزور میانی فک بالا با خط خاتمه تراش چمفر آماده گردید. 10 کوپینگ Zirkonzahn (گروه Z) و 10 کوپینگ فلزی از جنس آلیاژ بیس متال NNB (گروه M) به شکل یکسان بر روی این دای ساخته شد. پس از مشاهده گپ، پرسلن با ابعاد یکسان بر روی کوپینگ‌ها قرار داده شد (گروه‌های MP و ZP). میزان تطابق لبه‌ای بر روی دای فلزی با دستگاه Stereomicroscope با بزرگنمایی x57 بررسی گردید. اطلاعات به دست آمده با آزمون‌های آماری One- Sample Kolmogorov- Smirnov، Paired Samples T- Test، Anova و Hoc Scheffe Post مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌‌ها: گروه Z با میانگین 07/37، انحراف معیار 92/18 و محدوده 78-0 میکرومتر، گروه M با میانگین 68/50، انحراف معیار 24/31 و محدوده 136-0 میکرومتر، گروه ZP با میانگین 96/36، انحراف معیار 735/21 و محدوده 87 -0 میکرومتر و گروه MP با میانگین 7/63، انحراف معیار 961/37 و محدوده 171-0 میکرومتر. میزان تطابق لبه‌ای روکش‌های زیرکونیایی به طور معنی‌داری بیشتر از بیس متال بود. مراحل پخت پرسلن فقط تطابق لبه‌ای روکش‌های متال سرامیک را به طور معنی‌داری کاهش داد.

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این پژوهش، میزان تطابق لبه‌ای روکش‌های زیرکونیایی Zirkonzahn و متال سرامیک با آلیاژ غیر قیمتی قبل و بعد از پخت پرسلن همه در حد استاندارد قابل قبول بالینی و کمتر از 100 میکرومتر بود. میانگین تطابق لبه‌ای روکش‌های زیرکونیایی بیشتر از متال سرامیک بود. تطابق لبه‌ای روکش‌های متال سرامیک به طور معنی‌داری طی مراحل پخت پرسلن کاهش پیدا کرد.

كليد واژه‌ها: پرسلن دندانی، تطابق لبه‌ای، زیرکونیا، متال سرامیک

 


تمام متن: XML PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.