مروری بر کنترل بالینی اروژن دندانی

مریم خروشی, فاطمه کشانی, فروز کشانی, عباسعلی خادمی, حمید مظاهری, M Khoroushi, F Keshani, F Keshani, AA Khademi, H Mazaheri

چکیده


مقدمه: اروژن دندانی که از دست رفتن شیمیایی ساختار دندان بدون درگیری باکتریایی است شیوع گسترده ای دارد .اروژن منجر به از دست رفتن ساختار دندان و در موارد پیشرفته ازدیاد حساسیت عاج و از دست رفتن زیبایی می شود. هدف این مطالعه معرفی اروژن دنداني به عنوان یک وضعیت چندعاملی ، کمک به شناسایی آن و ارزیابی ریسک فاکتورهای مختلف آن و ارائه مطالبی در زمینه پیشگیری و درمان می باشد .

موادوروشها : این مطالعه یک مطالعه مروری است که از جستجو در منابع کتابخانه ای و سایت های اینترنتی pubmedوISI web of science بین سالهای 1980تا2010 بااستفاده از کلید واژه های اروژن دندانی،درمان،پیشگیری انجام شده است .

یافته ها : در زمینه اروژن دندانی تداخل فاکتورهای شیمیایی ، بیولوژیکال و رفتاری مهم بوده و به توضیح اینکه چرا برخی افراد نسبت به دیگران اروژن بیشتری دارند کمک می کند . پتانسیل اروزیو عوامل اروزیو شامل نوشیدنی های اسیدی یا مواد غذایی بستگی به فاکتورهای شیمیایی برای مثال pH ، محتوای معدنی و خاصیت کلسیم شلاتوری دارد . محتوای کلسیم و فسفات مواد غذایی یا نوشیدنی های دارای pH پایین، تاثیر اروزیو آنها را کاهش می دهد. از دستورالعمل های مرتبط با پیشگیری ، مصرف آدامس یا مصرف موادی است که به طور مستقیم به خنثی سازی اسید کمک می کند مثل شستشو با سدیم بی کربنات . استراتژی دیگر مقاوم تر کردن سطح دندان در مقابل تاثیر اسید می باشد. در یکسری مطالعات استفاده از عوامل ادهزیو و فلوراید مورد بحث قرار گرفته است.

نتیجه گیری : با شناسایی ریسک فاکتورهای مختلف ، روشهای پیشگیری را می توان معرفی کرد. در نتیجۀ پیشرفت و بهبود در ترمیم های کامپوزیتی و تکنیک های ادهزیو امکان بازسازی دندان دچار اروژن به صورت کمتر تهاجمی ایجاد شده است .با بررسی تحقیقات مختلف تحت شرایط اسیدی تمامی مواد ترمیمی در طول زمان دچار تخریب می شوند. این طور به نظر می رسد که مواد کامپوزیت و سرامیک دوام خوبی نشان می دهند.

كليد واژه‌ها: اروژن دندانی،درمان،پیشگیری

تمام متن: XML PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.