مقایسه دو روش بیحسی بلاک عصب آلوئولار تحتانی و بیحسی انفیلتراسیون بر کنترل درد حین پالپوتومی مولرهای اول شیری فک پایین

داود قاسمی تودشکچویی, عادله پویافرد, شهرزاد جوادی نژاد, Davood Ghasemi Todeshkechoi, Adeleh Pooyafard, Shahrzad javadinejad

چکیده


مقدمه: کنترل درد در تمامی رشته های دندان‌پزشکی از اهمیت خاصی برخوردار است. معمولا تزریق بیحسی در کودکان مشکلترین مرحله درمان است. شایع‌ترین روش ایجاد بیحسی در فک پایین، بلاک عصب آلوئولار تحتانی است. از آنجا که تزریق بلاک در کودکان بیحسی طولانی مدت ایجاد می‌کند و ممکن است زمینه ساز وارد شدن آسیب‌های تروماتیک به بافت‌های نرم شود، ضرورت یک تزریق جایگزین احساس می‌شود. در این پژوهش سعی بر مقایسه دو روش بلاک و انفیلتراسیون در پالپوتومی اولین مولر شیری فک پایین از نظر کنترل درد شده است.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش تجربی- بالینی،40 کودک 8-5 ساله که دارای معیارهای لازم برای پالپوتومی اولین مولر شیری فک پایین به صورت دو طرفه بودند انتخاب شدند. پژوهش بر اساس طرح متقاطع (کراس اور) اجرا شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه 1 و 2 تقسیم شدند. در اولین جلسه ملاقات، برای کلیه بیماران گروه 1 تزریق انفیلتراسیون بر روی اولین مولر سمت راست انجام گرفت و در جلسه بعدی معالجه، روش بلاک در سمت مقابل انجام گرفت. برای کلیه بیماران گروه دوم در اولین ملاقات تزریق بلاک بر روی اولین مولر سمت چپ انجام گرفت و در جلسه بعدی معالجه، تکنیک انفیلتراسیون در سمت مقابل انجام شد. در این پژوهش میزان درد بیمار حین تزریق و ورود به پالپ توسط یک نفر ثبت کننده بر مبنای مقیاس (Sound- Eye- Motor) SEM ثبت شد. داده‌ها توسط آزمون‌های Wilcoxon signed rank و  Man whitney Uدر سطح اطمینان 05/0  p value <مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته‌ها: کودکان در هنگام تزریق با کاربرد روش انفیلتراسیون به طرز معنی‌داری درد کمتری نسبت به تزریق بلاک نشان دادند، که نشان دهنده تحمل بهتر کودک حین تزریق انفیلتراسیون بود (001/0 >p value). در مورد درد پالپی، تفاوت معنی‌داری بین دو تکنیک مشاهده نشد (157/0p value = ).

نتیجه‌‌گیری: به نظر می‌رسد روش انفیلتراسیون روش مناسب‌تری نسبت به تزریق بلاک حین پالپوتومی اولین مولر شیری فک پایین باشد.

كليد واژه‌ها: بلاک عصب آلوئولار تحتانی، بیحسی انفیلتراسیون، پالپوتومی، مقیاس، SEM، کنترل درد.

تمام متن: XML PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.