بررسی اثر اندانسترون بررفلکس تهوع در نواحی کام نرم و لوزه

ناصر کاویانی, فاطمه السادات رنجبران, Naser Kaviani, Fateme Sadat Ranjbaran

چکیده


مقدمه: حالت تهوع شدید هنگام کار دندانپزشکی در بعضی از بیماران وجوددارد که درمان دندانپزشکی را مشکل می کند. در این مطالعه تأثیر داروی اندانسترون به فرم خوراکی به عنوان یک داروی ضد تهوع بر روی رفلکس تهوع طی تحریک مناطق کام نرم و لوزه‌ها به منظور بازسازی شرایط طی درمان‌های دندان‌پزشکی بررسی شد.

مواد و روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی، 88 نفر بزرگسال سالم به صورت تصادفی به دو گروه 44 نفری اندانسترون و پلاسبو تقسیم شدند. شدت رفلکس به کمک تحریک با آبسلانگ قبل و 90 دقیقه بعد از مداخله برای هر نمونه در ناحیه کام نرم و لوزه چک شد و نتایج ثبت گردید. نتایج دو گروه به کمک آزمون‌های آماری Wilcoxonو Mann-Whitney تجزیه و تحلیل شد. (05/0=α)

یافته‌ها: در گروه اندانسترون شدت رفلکس تهوع در هر دو ناحیه‌ی کام نرم و لوزه بعد از مداخله از نظر آماری کاهش معنی داری نشان داد ولی در گروه پلاسبو در هر دو ناحیه بعد از مداخله تفاوت معنی‌داری دیده نشد.

نتیجه‌‌گیری: مطالعه نشان داد که اندانسترون خوراكي به طور معني داري بر کاهش رفلکس تهوع در هر دو ناحیه ی کام نرم و لوزه تأثیر دارد و تجويز آن می تواند در اقدامات بالینی مد نظر قرار گيرد.

كليد واژه‌ها: دندان‌پزشکی، رفلکس تهوع، اندانسترون

تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.