تعيين شيوع پوسيدگي دندان در كودكان 12 ساله شهر اصفهان توسط شاخص پوسيدگي‌هاي قابل توجه

Sh - Javadinejad, M Karami, HR Azizi

چکیده


مقدمه: شاخص پوسيدگي‌هاي قابل توجه (Significant Caries-SiC) توسط سازمان جهاني بهداشت براي تعيين پوسيدگي‌هاي دنداني در جوامع مختلف معرفي شده است. هدف از مطالعه حاضر، محاسبه شاخص SiC در كودكان 12 ساله شهر اصفهان و بررسي رابطه آن با ريسك فاكتورهاي پوسيدگي بود.
مواد و روش‌ها: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي دو گروهي شاهددار، پوسيدگي دنداني 340 دانش‌آموز 12 ساله مدارس شهر اصفهان بر اساس شاخص SiC به كمك سوند و آينه معاينه شدند و ريسك فاكتورهاي پوسيدگي در آنها بررسي و در چك‌ليست‌هاي جداگانه ثبت گرديد. يافته‌ها با نرم‌افزار SPSS و آزمون مجذور كاي تحليل شد.
نتايج: ميانگين DMFT در كودكان 12 ساله شهر اصفهان 4/2 بود و شاخص SiC 6/4 به دست آمد كه با فاكتورهاي مسواك زدن منظم، تحصيلات پدر و مادر، شغل مادر، درآمد خانواده، استفاده از شيريني‌ها و تعداد فرزندان خانواده ارتباط آماري معني‌دار نشان داد.
نتيجه‌گيري: شاخص SiC در كودكان 12 ساله اصفهان با شاخص ايده‌آل سازمان جهاني بهداشت كه SiC را برابر 3 مي‌داند فاصله زيادي دارد كه توجه به اين قشر را مي‌طلبد.

تمام متن: XML PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.