مقایسه اثر ضد قارچ نوعی دهان‌شویه تجربی فلوکونازول با دهان‌شویه نیستاتین در محیط آزمایشگاهی

Nader Navabi, Ehsan Momeni, Amin Ayatollahi, Payam Khazaeli, Abbas Pardakhti, احسان مومنی, نادر نوابی, سید امین آیت‌اللهی موسوی, پیام خزائلی, عباس پرداختی دوخانی

چکیده


مقدمه: درمان کاندیدیازیس دهانی با استفاده از دهان‌شویه ضد قارچ مزایای زیادی را به همراه دارد. هدف از این مطالعه، ارزیابی تأثیر نوعی دهان‌شویه فلوکونازول بر قارچ کاندیدا آلبیکانس و مقایسه آن با دهان‌شویه نیستاتین بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه آزمایشگاهی، دهان‌شویه فلوکونازول  10 با طراحی یک سیستم سوسپانسیون در پایه آبی، فرموله و تهیه شد. تعیین اندازه ذره‌ای، تغییرات شکل و اندازه ذره‌ای برای فرمولاسیون سوسپانسیون تهیه شده توسط ویسکومتر بروکفیلد انجام و روند انحلال سوسپانسیون تهیه شده خارجی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از سوسپانسیون دهانی نیستاتین 100000 واحد بر میلی‌لیتر موجود در بازار جهت مقایسه استفاده شد. سوش استاندارد کاندیدا آلبیکانس با PTCC5027 از کلکسیون‌های قارچ‌ها و باکتری‌های صنعتی عفونی ایران تهیه شد. نمونه‌های بالینی کاندیدا آلبیکانس تحت اثر داروهای ضد قارچ سوسپانسیون فلوکونازول و نیستاتین به روش فلوسیتومتری و ماکرودیلوشن قرار گرفتند. نتایج آزمایش‌ها ثبت و با استفاده از روش توصیفی- مشاهده‌ای آنالیز شدند. حداقل غلظت مهاری برای هر دو سوسپانسیون فلوکونازول و نیستاتین اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها: سوسپانسیون نیستاتین و سوسپانسیون فلوکونازول 10 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر قادر به از بین بردن میکروارگانیسم‌های کاندیدا آلبیکانس می‌باشند. حداقل غلظت مهاری نیستاتین 1 به 40 و حداقل غلظت مهاری فلوکونازول 1 به 30 بود.

نتیجه‌گیری: سوسپانسیون‌های فلوکونازول و نیستاتین در غلظت 10 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر، هر دو قادر به از بین بردن و جلوگیری از رشد کاندیدا آلبیکانس می‌باشند. در عین حال با توجه به نتایج حداقل غلظت مهاری به دست آمده، نیستاتین در رقت کمتر دارای اثر قوی‌تری نسبت به فلوکونازول بود و فلوکونازول از این نظر برتری خاصی نسبت به نیستاتین نداشت.

کلید واژه‌ها: سوسپانسیون‌ها، نیستاتین، فلوکونازول، کاندیدا آلبیکانس

تمام متن: PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.