دوره 2, شماره 2

مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان؛ 1385

فهرست مطالب

XML

مقاله هاي پژوهشی

ریزنشت اپیکالی دندان‌های درمان ریشه شده با و بدون فایل Patency PDF XML
m - Aminozarbian, m - Feizianfard, L Bagheri
مقایسه دو روش بی‌حسی بلاک و انفیلتراسیون درناحیه مولرهای دوم شیری مندیبل در کودکان 5 تا 8 ساله براي انجام درمان‌های ترمیمی كلاس يك PDF XML
M - Jafaerzadeh, A Forghani
تعيين شيوع پوسيدگي دندان در كودكان 12 ساله شهر اصفهان توسط شاخص پوسيدگي‌هاي قابل توجه PDF XML
Sh - Javadinejad, M Karami, HR Azizi
مقایسه سیل ثانویه سه ماده White MTA، C&B MetaBond و Cavit در دندان‌های درمان ریشه شده به روش نفوذ میکروبی PDF XML
AA - Khademi, N Hajihasani
ريزنشت كرونالي حاصل از كاربرد مواد همرنگ مختلف همراه با پست‌هاي تقويت شده با فيبر در استحكام‌بخشي دندان‌های ضعیف: يك مقايسه آزمايشگاهي PDF XML
F - Shirani, MR Malekipour, M Zare Jahromi, M Nekoueiparvar
تأثیر بیماری‌های پریودنتال پیشرفته بر وضعیت نسج پالپ: يك بررسي هيستولوژيكي PDF XML
A - Moghareabed, H Karimi
كارآيي رادیو گرافی واترز در تشخيص شكستگي‌هاي يك سوم مياني صورت: مقايسه با سی‌تی اسکن کرونال و اگزیال و كلينيك بيمار PDF XML
M - Mehdizadeh, M Ghorashian, S Rahmati

نامه به سردبیر

تنوع کانالی در دندان‌هاي مولر اول و دوم فك پايين در شهر اصفهان PDF XML
M hasheminia, H Asghar tabar afroozi


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.

شابن: 2008-6989